Diabetes medication beliefs and behaviours: invitation to participate in research with Deakin University

Researchers at Deakin University are conducting a study with the aim of understanding medication taking among adults from Vietnamese backgrounds in Australia living with type 2 diabetes.

Participation in this study is voluntary. Taking part will involve an online survey asking about your use of medicines. At the end of the survey, you will be given the option of also taking part in an interview, but this is optional.

Each survey participant will have the chance to win one of 40 $100 e voucher that can be redeemed at a number of preferred retailers. At completion of the survey, if you wish to be invited to participate in an interview, you will be required to provide your contact details. If you are selected by the research team, they will use the contact information you provided to schedule an interview at time that is convenient for you. One $50 gift e-voucher will be offered to you to compensate for the time spent taking part in the interview. 

To learn more about the study and take part go to https://redcap.deakin.edu.au/surveys/?s=RJT34C9PCR4L8EDX

Lời mời tham gia nghiên cứu với Đại học Deakin

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Deakin đang thực hiện một cuộc nghiên cứu với mục đích tìm hiểu và đánh giá việc tuân thủ dùng thuốc men của những người trưởng thành gốc Việt ở Úc.

Sự tham gia vào cuộc nghiên cứu này là tự nguyện.  Nếu bạn chọn tham gia, bạn sẽ cần phải hoàn thành một cuộc khảo sát trực tuyến hỏi về việc sử dụng thuốc của bạn. Vào cuối cuộc khảo sát, bạn sẽ có tùy chọn tham gia một cuộc phỏng vấn để cho chúng tôi biết thêm về việc sử dụng thuốc của bạn, nhưng điều này là tùy chọn.

Mỗi người chọn tham gia cuộc khảo sát và hoàn thành tất cả các câu hỏi khảo sát sẽ có bốn mươi (40) cơ hội giành được một phiếu giảm giá trị giá $ 100 có thể đổi được tại một số cửa tiệm bán lẻ ưu tiên. Khi hoàn thành cuộc khảo sát, nếu quý vị muốn được mời tham gia một cuộc phỏng vấn, quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết liên hệ của mình. Nếu quý vị được nhóm nghiên cứu lựa chọn, họ sẽ sử dụng thông tin liên hệ quý vị đã cung cấp để lên lịch phỏng vấn vào thời điểm thuận tiện cho quý vị. Một e-voucher quà tặng trị giá $ 50 sẽ được tặng cho quý vị để bù đắp cho thời gian đã tham gia cuộc phỏng vấn này. Phiếu mua hàng điện tử có thể được đổi tại một số cửa tiệm bán lẻ ưu tiên. Vui lòng đọc Tuyên bố bằng Ngôn ngữ Thông thường và Mẫu đồng ý trong bản khảo sát để biết thêm chi tiết về nghiên cứu này.

Để tham gia cuộc khảo sát, vui lòng truy cập https://redcap.deakin.edu.au/surveys/?s=RJT34C9PCR4L8EDX